Sao Chép, Làm Điều khiển Cửa Cuốn Chính xác, bảo hành đến 6 tháng